WATER-BORNE DISEASES

Home  |  

E-mail us
                             
 

Amoebic Dysentery    

Bilharzia (Schistosomiasis)
Campylobacteriosis (Campy)
Cholera

Cryptosporidiosis (Crypto)
Gastroenteritis (Gastric Flu)
Giardiasis
Hepatitis A
Leptospirosis (Weil's disease)

Malaria
Poliomyelitis (Polio/infantile paralyses)
Shigellosis (Shiggela dysentery)
Swimmers itch (non-human bilharzia)
Trachoma
Typhoid Fever